Algemene voorwaarden “ Gesproken rouwbrief en Gesproken dankbetuiging”

 

Datum: 10 december 2018

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Dag: kalenderdag;

SpulexVoice: een streaming internet dienst;

Dienst: een gesproken rouwbericht, c.q. gesproken rouwbrief en gesproken dankbetuiging;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de opdrachtgever in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtnemer: het kantoor dat  de opdracht heeft aanvaard;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Website: www.spulexvoice.nl

 

Artikel 2 – Identiteit van de opdrachtnemer

SpulexVoice

Vestigings- & bezoekadres: Pastoor Smitsstraat 70 5491 XP Olland (gemeente Meijerijstad)

Telefoonnummer: 0852025070 (lokaal tarief)

E-mail: info@spulex.nl

KvK-nummer: 69841640

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen opdrachtnemer en opdrachtgever alsmede op alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat op verzoek van de opdrachtgever deze algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 4. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Via de website van de opdrachtnemer kan een opdracht worden gegeven voor een ingesproken rouwbericht en/of dankbetuiging.
 2. Een rouwbericht en/of dankbetuiging wordt door een professionele omroeper ingesproken.
 3. Het ingesproken rouwbericht of de dankbetuiging hetwelk de opdrachtgever middels het bestelformulier heeft doorgegeven wordt per e-mail, inclusief het grafisch vormgegeven bestand en de ingesproken tekst aan de opdrachtgever verzonden en kan worden geopend middels een unieke URL link.
 4. De AVG wetgeving staat niet toe dat de opdrachtnemer bestanden mag mailen naar mailadressen waarvoor door de eigenaar van die mailadressen geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven. Aan de opdrachtgever wordt zo snel mogelijk een bestand per mail gezonden zodat deze het gesproken rouwbericht of de dankbetuiging kan mailen naar een ongelimiteerd aantal mailadressen uit zijn adressen bestand.
 5. De ontvangers van de e-mail kunnen door op de link in de e-mail te klikken direct het ingesproken bericht wereldwijd beluisteren.
 6. Het rouwbericht en de dankbetuiging zijn streaming internet diensten waardoor downloaden niet nodig is.
 7. Het is bij rouwberichten en dankbetuigingen mogelijk om de ingesproken tekst eventueel aangevuld met een foto of afbeelding, in één bestand te plaatsen in de e-mail.
 8. Een ingesproken rouwbericht of dankbetuiging blijft gedurende een periode van 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van eerste publicatie, op de server van SpulexVoice beschikbaar om onbeperkt te lezen en te beluisteren.
 9. De URL van het ingesproken bericht, welke verschijnt in de browser na het aanklikken van de link in de e-mail voor het beluisteren van het gesproken bericht, kan worden gekopieerd en mag worden gebruikt voor doorplaatsing op sociale media.
 10. Het is mogelijk om een kopie van het ingesproken rouwbericht of de dankbetuiging te bestellen in MP3 formaat voor eigen onbeperkt gebruik en bewaring. Hiervoor wordt een meerprijs in rekening gebracht.
 11. De opdrachtgever verwerft uitsluitend het gebruikersrecht om ingesproken berichten te verzenden via zijn eigen e-mailsysteem en het doorplaatsen op sociale media. De opdrachtnemer blijft eigenaar van het ingesproken bericht en de aankondiging daarvan. Het is aan de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de aankondiging of het ingesproken bericht te splitsen, te bewerken of het geheel dan wel delen daarvan op een andere wijze te gebruiken dan wel te vermenigvuldigen. Bovenstaande is eveneens van toepassing op het leveren van een MP3 bestand van een ingesproken bericht zoals bedoeld en vermeld in artikel 4 lid 10 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen van de kosten.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en langs elektronische weg heeft betaald, bevestigt de opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod middels een retourzending en  bevestiging van het ingevulde
 3. De opdrachtnemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Met betrekking tot het elektronisch betalen, zal de opdrachtnemer de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Weigering

 1. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opgegeven teksten te weigeren, in het geheel niet of later na onderzoek uit te zenden indien er opgegeven teksten voor het bericht voorkomen welke naar het oordeel van de verantwoordelijke opdrachtnemer onbehoorlijk, niet of minder gepast, kwetsend, discriminerend, of in strijd met de goede normen en zeden zijn, dan wel niet passend zijn binnen het kader van een uitvaart en het respectvol omgaan met de gedachten aan de overledene, de familieleden en overige betrokkenen.
 2. De opdrachtnemer zal zich het recht voorbehouden om opgegeven teksten te weigeren, in het geheel niet of later na onderzoek uit te zenden indien er gerede twijfels bestaan over de juistheid van de opgegeven informatie over de uitvaart en/of betrokkenen bij de uitvaart.
 3. De opdrachtnemer zal bij gebleken onbehoorlijk gebruik en/of misbruik van deze dienstverlening onverwijld aangifte doen bij de daartoe aangewezen instantie.
 4. Indien en wanneer er een gegronde reden is of redenen zijn om een rouwbericht niet uit te zenden zal er geen verdere discussie met de opdrachtgever worden gevoerd, noch mondeling noch schriftelijk en zal er geen enkele restitutie worden verleend voor de reeds voldane kosten voor verwerking en uitzending van het bericht.
 5. Redenen voor weigering kunnen zijn ernstige twijfels over de opgegeven teksten, oneigenlijk gebruik van deze dienst of berichten welke ongepast, niet in stijl met de uitvaartbranche, kwetsend of discriminerend zijn.

Artikel 7  – Geen herroepingsrecht

 1. De opdrachtgever heeft geen herroepingsrecht. De opdracht wordt vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Een reeds verstrekte en verwerkte opdracht kan derhalve niet worden teruggedraaid en/of ongedaan worden gemaakt gezien haar inhoud en doel.
 2. De opdrachtnemer vermeldt voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk dat de opdrachtgever geen herroepingsrecht heeft, althans voordat de elektronische betaling heeft plaatsgevonden.
 3. De opdrachtnemer kan het herroepingsrecht slechts uitsluiten als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de opdrachtgever;
 5. de opdrachtgever heeft verklaard dat hij bij het sluiten van de overeenkomst zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief Btw.

Artikel 9 – De levering

 1. De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het aangaan en de uitvoering van gegeven opdrachten.
 2. Er wordt geen proef van het ingesproken rouwbericht aan de opdrachtgever verzonden voor goedkeuring.

Artikel 10  – Duur en verlenging

 1. De opdracht is eenmalig.
 2. Alle door de opdrachtgever verstrekte digitale informatie, foto’s en andere afbeeldingen alsmede het ingesproken rouwbericht worden uiterlijk na 14 dagen definitief verwijderd uit alle datasystemen.
 3. Herhaalberichten moeten altijd opnieuw worden aangevraagd en als nieuwe opdracht worden verstrekt.
 4. Het ingesproken rouwbericht kan desgewenst langer op de server beschikbaar blijven, echter uitsluitend na een duidelijk en schriftelijk/e-mailverzoek van de opdrachtgever.

Artikel 11  –  Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen direct te worden voldaan via de elektronische weg.
 2. Zodra de gesproken teksten zijn verzonden, ontvangt de opdrachtgever automatisch een e-mail met de factuur als PDF bijlage.
 3. De ingesproken berichten maken deel uit van de totale uitvaartkosten.
 4. Indien een ingesproken bericht via de uitvaartondernemer wordt opgegeven dan volgt de facturatie en afrekening via de uitvaartopdrachtnemer.
 5. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de opdrachtnemer is gewezen op de te late betaling en de opdrachtnemer de opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de opdrachtnemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De opdrachtnemer kan ten voordele van de opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 –  Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden en/of informatie heeft verstrekt.
 2. Foutief ingesproken gegevens door de opdrachtnemer worden zonder extra kosten gecorrigeerd.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door toeleveranciers en/of betrokken derden van de opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 5. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
 7. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
 9. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor niet tijdige verzending van het rouwbericht indien dit wordt veroorzaakt door technisch falen van de opdrachtnemer of die van enige toeleverancier waarmee de opdrachtnemer samenwerkt dan wel afhankelijk van is. In een dergelijk geval zal de verzending plaatsvinden in een later stadium zonder enige vergoeding ter compensatie.
 10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers van opdrachtnemer en door opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

 Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de opdrachtnemer.
 3. Bij de opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter uit het arrondissement Oost Brabant.